1. PRIVATLIVSPOLITIK FOR INTERNETBUTIKKEN MADRASGIGANTEN.DK

Danberg sp. z o.o. kommanditselskab med hovedsæde i Poznan på adressen Sw. Wincentego 10F, indskrevet i Virksomhedsregisteret ført af Byretten for Poznan – Nowe Miasto og Wilda i Poznan, VIII Afdeling for Handelssager og Det nationale Domstolsregister med nummer KRS 0000626503, NIP /skattenummer/ 7822634160, REGON /statistisk nummer/ 364829452, er administrator af den service, som befinder sig på adressen https://madrasgiganten.dk

Nærværende internetside informerer om vores informationspolitik, indsamling, behandling og videregivelse af persondata under besøget på vores service.

§1 Indsamling af information og brugen af denne

 • Indenfor rammerne af vores service kan Administrator ved brug af denne indsamle følgende data: e-mailadresse, fornavn, efternavn, bopæl, telefonnummer, land og postnummer med henblik på gennemførelsen af bestillinger afgivet gennem servicesiden.
 • Persondata bliver:
 • behandlet i overensstemmelse med gældende lov, på en ordentlig og gennemsigtig måde.
 • indsamlet i konkrete, klare og juridisk begrundede tilfælde - til levering af ydelser gennem servicesiden,
 • behandlet i passende omfang og begrænset til det, som er nødvendigt for de formål, for hvilke de behandles;
 • behandlet korrekt og om nødvendigt opdateret;
 • opbevaret i en form, som gør det muligt at identificere de personer, som de pågældende data vedrører, i en periode som ikke overstiger den, som er nødvendig af hensyn til de formål, for hvilke de pågældende data behandles;
 • behandlet på en måde, som sikrer en relevant sikkerhed for persondata, herunder beskyttelse mod ikke tilladt eller ulovlig behandling samt tilfældigt tab, ødelæggelse eller beskadigelse.
 • Administrator behandler ved hjælp af relevante tekniske og organisatoriske midler persondata på en sådan måde, at der sikres en relevant sikkerhed for de pågældende persondata, herunder beskyttelse mod ikke tilladt eller ulovlig og tilfældigt tab eller ødelæggelse, samt tilfældigt tab, ødelæggelse eller beskadigelse. Disse tekniske og organisatoriske midler opdateres.
 • Du har til enhver tid ret til at trække dit til os afgivne samtykke til behandling af dine data tilbage, ved at sende Administrator en e-mailbesked med krav om tilbagetrækning af det afgivne samtykke.
 • Administrator indsamler ikke nogen form for persondata, som giver oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politiske synspunkter, religiøs eller filosofisk overbevisning, tilhørsforhold til fagforeninger eller genetiske og biometriske data med henblik på entydig identifikation af fysiske personer, og heller ikke data vedrørende helbred, seksualitet eller seksuel orientering.

 

§2 Data indsamlet af webbrowsere

 • Administrator kan også indsamle information, som sendes gennem den internetbrowser, der anvendes under brugen af Administrators ydelser (log data). Disse informationer kan vedrøre sådanne data som IP-nummer, browsertype, browser version, de sider på Administrators portal, som den pågældende person besøger under brugen af Administrators ydelser, dato og tidspunkt for kundens besøg, den tid som anvendes på Administratorens sider samt anden statistik.
 • I forbindelse med ovenstående kan Administrator gøre brug af ydelser fra tredjepart, så som Google Analytics, som indsamler, overvåger og analyserer denne type information med henblik på at øge funktionaliteten af Administrators ydelser. Tredjeparter har deres egen privatlivspolitik, som angiver, på hvilken måde de anvender den slags information.

 

§3 Cookies

 • Cookies er tekstfiler, som indeholder en beskeden informationsmængde, der kan anses for at være personoplysninger. Cookies er filer som fra kundens webbrowser sendes til internetsiden, som efterfølgende gemmer dem på kundens harddisk.
 • Administrator anvender cookies til at indsamle information. Alle kan gå ind i deres webbrowsers indstillinger, og beslutte sig for ingen fremsendelse af cookies eller kun fremsendelse af særlige filer. Såfremt kunden ikke accepterer cookies , kan denne muligvis ikke få fuld adgang til den af Administrator leverede ydelser.

 

§4. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få en bekræftelse fra Administrator på, om der behandles data, som vedrører din person, og såfremt dette finder sted, har du ret til at få adgang til disse samt til følgende information:
 • formålet med databehandlingen;
 • kategorier som vedrører persondata;
 • information om modtagere eller modtagerkategorier, hvis persondata er blevet eller vil blive videregivet, særligt om videregivelse til tredjelande eller internationale organisationer;
 • om muligt den periode, som det er planlagt at opbevare persondata, og såfremt dette ikke er muligt, kriterierne for fastsættelse af denne periode.
 • information om ret til af Administratoren at kræve korrektion, sletning eller begrænset behandling af persondatabehandling vedrørende personer, som disse data vedrører, samt til at indgive protest med en sådan databehandling;
 • information om ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndigheden.
 • såfremt persondata ikke er indsamlet direkte fra dig - al information om kilden til disse;
 • information om automatisk beslutningstagning, herunder om profilering, samt væsentlig information om principperne for at tage disse beslutninger, og også om betydning og forudsigelige konsekvenser af en sådan databehandling for de personer, som disse data vedrører.
 • Du har ret til at kræve, at Administrator uden unødigt ophold korrigerer de dig vedrørende persondata, i det omfang disse ikke er korrekte. Under hensyntagen til formålene med databehandlingen, har du ret til at kræve supplering af ikke komplette persondata, herunder gennem fremsættelse af supplerende erklæring.
 • Du har ret til at kræve, at Administrator uden unødigt ophold sletter de dig vedrørende persondata, og Administrator har pligt til uden unødigt ophold at slette persondata, såfremt disse forestår en af følgende omstændigheder:
 • de pågældende persondata ikke længere er nødvendige til de formål, som de blev indsamlet for eller på anden måde anvendt;
 • du tilbagetrækker det samtykke, som databehandlingen er baseret på, og der eksisterer ikke noget andet juridiske grundlag for behandlingen;
 • du indgiver protest mod behandling af data,
 • Persondata er blevet behandlet i strid med loven;
 • Du har ret til at kræve, at Administrator begrænser databehandlingen i følgende tilfælde:
 • når du betvivler korrektheden af dine persondata - i en periode som gør det muligt for Administrator at kontrollere korrektheden af disse data.
 • behandlingen er i strid med loven, og kunden modsætter sig sletning af persondata, men kræver til gengæld begrænsning i brugen af disse;
 • Administrator har ikke længere brug for persondata med henblik på behandling af disse, men de er nødvendige for dig, for at fastslå, forfølge eller forsvare et krav;
 • du indgiver protest mod behandling af data;
 • Du har ret til at modtage persondata vedrørende din person i et struktureret almindeligt brugt format, som egner sig til maskinaflæsning, og du har ret til at sende disse persondata til en anden Administrator, uden at der lægges hindringer i vejen fra vores side, såfremt:
 • databehandlingen foregår på basis af dit samtykke, samt
 • databehandlingen foregår automatiseret.
 • Administrator informerer hver enkelt modtager, hvis data er blevet videregivet eller korrigeret eller har fået fjernet persondata eller hvis databehandling er blevet begrænset på basis af ovenstående angivne beslutninger, med mindre dette viser sig at være umuligt eller kræver uforholdsmæssige anstrengelser. Vi informerer dig om disse modtagere, hvis du kræver dette.

 

§5 Anvendelse af sikkerhedsprincipper

 • Administrator implementerer relevante tekniske og organisatoriske midler for at sikre, at databehandlingen forestår på basis af nærværende politik og for at kunne påvise dette. Disse midler gennemses og opdateres om nødvendigt af Administrator.
 • Administrator implementerer relevante tekniske og organisatoriske midler for at databehandlingen kun vedrører de persondata, som er nødvendige for i hvert enkelt tilfælde at nå det konkrete formål med behandlingen. Sådanne midler er:
 • at sørge for at føre en register over tiltag i forbindelse med persondatabehandling;
 • pseudonymisering og kryptering af persondata;
 • evnen til konstant at sikre fortrolighed, integritet, adgang til og modstandsdygtighed i de behandlede systemer og ydelser.
 • evne til hurtig tilbageføring af adgangen til persondata og adgang til disse i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse;
 • regelmæssig afprøvning, måling og vurdering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske midler, som har til formål at sikre databehandlingens sikkerhed.

 

§6 Politik vedrørende mindreårige

 • De af Administrator indenfor rammerne af servicen leverede ydelser er ikke rettet til personer under 18 år.
 • Administrator indsamler bevidst ikke persondata fra personer under 18 år. Såfremt du er forælder eller værge og har information om, at nogen har givet Administrator oplysninger om personer under 18 år, skal vi bede om kontakt. Såfremt Administrator får information om, at der er indsamlet data på personer under 18 år, uden at dette er verificeret af forældre eller værge, tager Administrator tiltag til at slette sådan information fra serverne.

 

§7 Ændringer i politikken

Administrator kan fra tid til anden aktualisere nærværende politik. Administrator informerer i hvert enkelt tilfælde om ændringer i dette dokument gennem anbringelse af det nye dokument på nærværende side.

2. Oplysningspligt

Du kan til enhver tid downloade en PDF vedr. oplysningspligt: DOWNLOAD PDF

OPLYSNINGSPLIGT OVERFOR KUNDER I INTERNETFORRETNINGEN MADRASGIGANTEN.DK (JÆVNFØR ART. 13 - GDPR)

I nærværende dokument forklarer vi alle aspekter vedrørende persondatabeskyttelse. Vi beder dig nærlæse dokumentet – oplysningspligt

Hvem er den dataansvarlige? Den dataansvarlige er selskabet Danberg sp. z o.o. spółka komandytowa med hovedsæde i Poznań, på adressen: Św. Wincentego 10F/5, registreret i virksomhedsregisteret, som føres af Byretten Poznań – Nowe Miasto og Wilda i Poznań, 8. Afdeling for Kommercielle Anliggender, Virksomhedsregistreret under nummeret KRS 0000626503, NIP 7822634160, REGON 364829452
Hvem kan jeg kontakte iht. mine personoplysninger?

Du kan kontakte den dataansvarlige på e-mail adressen:

[email protected]

Hvordan bliver mine personoplysninger behandlet af madrasgiganten.dk Den dataansvarlige behandler kunders persondata i internetforretningen MADRASGIGANTEN.dk i forbindelse med alle formål, som er forbundne med behandling af ordren, som afgives i internetforretningen, afsendelse af ordrerne, behandling af reklamationer samt garantiforløb.
Hvad er formålet med behandling af mine personoplysninger? Hvad er retsgrundlaget for behandling af mine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til brug ved realisering af aftalen, salg og fremsendelse af produkter, behandling af reklamationer og garantiforløb, arkivering af dine data i en periode, som er påkrævet af gældende regler samt opfyldelse af pligter, som er pålagt den dataansvarlige.

For personer, som er tilmeldt vores nyhedsbrev, tilbyder vi en service, som sender nyheder og tilbud på produkter, som kan købes hos MADRASGIGANTEN.DK

   
Formål med behandling

Retsgrundlag for behandling

Indgåelse og realisering af aftalen, salg og fremsendelse af produkter, behandling af reklamationer og garantiforløb, arkivering af dataene i en periode, som er påkrævet af gældende regler, opfyldelse af pligter, som er pålagt den dataansvarlige.

GDPR's art. 6 stk. 1 litra b og c

Nyhedsbrevsservice

GDPR's art. 6 stk. 1 litra a

   

Bliver mine personoplysninger behandlet på en anden måde?

Vi behandler ikke dine personoplysninger på anden måde.

Hvem er modtager eller hvilke kategorier af modtagere får indsigt i mine personoplysninger?

Modtagere af dine personoplysninger kan være:

. a) Kurervirksomheder eller postvirksomheder, som yder service i
forbindelse med fremsendelse af produkter som du har
erhvervet.


. b) IT-virksomheder som hjælper ved at drive internetforretningen,


. c) rådgivere som hjælper ved driften af internetforretningen.


Til hver virksomhed, som er en modtager af personoplysninger har vi underskrevet en aftale om overdragelse af data, som sikrer beskyttelse af dine data, samt kontrol over præcist, hvilke data der overdrages til den pågældende virksomhed.

Bliver mine personoplysninger overført til tredjelande eller internationale organisationer?

Dine personoplysninger kan blive overført til databehandlere i 3. lande baseret på passende, af den dataansvarlige udførte, aftaler vedrørende dataoverførsel. Disse aftaler er specielt udarbejdet for at beskytte og sikre dine personføleomme data.

Dine personoplysninger bliver ikke delt med internationale institutioner.

Hvor længe bliver mine personoplysninger behandlet?

Vi behandler dine personoplysninger i en periode, som er nødvendig for realisering af vores pligter, som følger af vores indgåede aftale om salg samt vores lovlige forpligtelser. Når dine personoplysninger ikke længere er påkrævet for udfyldelse af vores kontrakt eller lovlige forpligtelser, bliver de fjernet, medmindre deres behandling - i en bestemt periode - bliver påkrævet af skatteregler vedrørende arkivering af dokumenter samt deres opbevaring.

Personoplysninger, som overdrages til os i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrevsservice, bliver behandlet indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Er angivelse af mine personoplysninger obligatorisk?

Angivelse af personoplysninger er nødvendig for korrekt indgåelse af aftale og realisering af ordre hos internetforretningen MADRASGIGANTEN.DK, behandling af reklamationer og ydelse af garanti samt til nyhedsbrevsservice.

Hvilke rettigheder tilkommer mig?

Som den dataansvarlige sikrer vi dig tilgang til personoplysningerne. Du har ret til:

. a) berigtigelse af dine personoplysninger(GDPR'sart.16),


. b) sletning af personoplysningerne (GDPR'sart.17),


. c) begrænsningafbehandling(GDPR'sart.18),


. d) indsigelse (GDPR's art. 21),


. e) hvis det finder anvendelse–at transmittere personoplysningerne (GDPR's art. 20),


. f) at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed,,


. g) at trække samtykke, som du har angivet for behandling af dine
personoplysninger, tilbage.


Ret til sletning af personoplysninger eller trækning af indgivet samtykke tilbage finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor behandling af dine personoplysninger er nødvendig indenfor:

. a) opfyldelse af lovlig pligt til behandling iht. fællesskabsret eller ens medlemsstat lov, som selskabet Danberg sp. z o.o. sp. komandytowa underligger eller til udførelse af en opgave, som bliver realiseret for den offentlige interesse,


. b) til arkiveringsformål for den offentlig interesse,


. c) til fastsættelse, opkrævning eller forsvar af krav.


Hvad betyder forkortelsen GDPR?

GDPR - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 2016/679 af den 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).